top of page

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PK International sportswear zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PK International Sportswear worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PK International Sportswear ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van PK International Sportswear zijn vrijblijvend en PK International Sportswear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door PK International Sportswear. PK International Sportswear is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt PK International Sportswear dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW.

2. Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, via iDEAL telebankieren of met creditcard van VISA en Mastercard. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van PK International Sportswear.

 

4. Levering

1. De door PK International Sportswear opgegeven levertijden te weten; voor de artikelen geldt een verzending van 5 tot 7 werkdagen.

2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PK International Sportswear verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door PK International Sportswear geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2. PK International Sportswear garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

7. Retourneren / Recht van retour

1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u PK International Sportswear daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email kennis te geven.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PK International Sportswear de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe producten indien op voorraad.

3. Artikelen mogen niet worden geretourneerd. Mocht het artikel toch niet passen dan bieden wij je de mogelijkheid om het artikel te ruilen voor een andere maat, mits deze voorradig is. Binnen 14 dagen na aankoop kan je een mail sturen naar info@pkinternational.nl met je ruil verzoek helaas zijn de retourkosten voor jezelf, het nieuwe artikel verzenden we op onze rekening.

 

8. Garantie

1. PK International Sportswear garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal PK International Sportswear de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van PK International Sportswear , vervangen of zorgdragen voor herstel.

3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PK International Sportswear, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten. Aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

4. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

 

9. Bestellingen / communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en PK International Sportswear, dan wel tussen PK International Sportswear en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en PK International Sportswear, is PK International Sportswear niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van PK International Sportswear.

 

10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PK International Sportswear ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PK International Sportswear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PK International Sportswear kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

11. Diversen

1. Indien u aan PK International Sportswear schriftelijk opgave doet van een adres, is PK International Sportswear gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan PK International Sportswear schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door PK International Sportswear gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PK International Sportswear deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PK International Sportswear in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PK International Sportswear vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. PK International Sportswear is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

13. Auteursrecht / Copyright

1. Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur, is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

bottom of page